Semalt SEO sungaty


Mazmuny

 1. Giriş
 2. SEO näme
 3. SEO nähili işleýär?
 4. Gözleg motory optimizasiýa usullary
  • Açar söz

  • Esasy sahypa elementleri

  • Arka baglanyşyk we baglanyşyk

  • Mazmun marketingi

  • SEO tarapyndan döredilen web sahypasynyň öndürijiligini yzarlaň

 5. Netije

Giriş

Google we beýleki gözleg motorlarynda ýokary derejäni almak isleýän her bir web sahypasy üçin SEO möhümdir. Gözleg motorlarynda web sahypaňyzy has köp görmek üçin ýol gözlediňizmi? Gämide hoş geldiňiz. SEO-ny doly ulaltmak üçin SEO-nyň esaslaryna we gözleg motory optimizasiýasynyň hemişe ösýän düzgünleri bilen täzelenip durmalydygyna düşünmeli.

Bu, web sahypaňyzyň elmydama ýokary derejede bolmagyny üpjün eder. Aşakdaky gollanma sizi SEO sungaty bilen tanyşdyrar we köp wagt geçmänkä web sahypaňyz islän ýeriňizde bolmaly.

SEO näme?

SEO gözleg motory optimizasiýasyny aňladýar. Gözleg motorynyň tölenmedik netijelerinde web sahypasyny ýa-da web sahypasynyň reýtingini we görnükliligini ýokarlandyrmak üçin dürli usullary ulanmak prosesi. Jikme-jik SEO web sahypaňyzy öň hatara çykarmaga we şeýlelik bilen traffigi köpeltmäge kömek eder.

Sahypaňyzy ýerlikli ýerleşdirmek bilen, sahypaňyz Google, Bing, Mozilla Firefox we şuňa meňzeş gözleg motorlarynda yzygiderli ýokary derejelere eýe bolar. Mundan başga-da, sahypaňyz mahabatlardan alnan basylmalardan başga-da organiki basmalaryň köpelmegine şaýat bolar. Metrika we web sahypasyna baha bermek, akymy gözegçilikde saklamaga kömek eder.

SEO nähili işleýär?

Google we beýleki gözleg motorlary web sahypalaryny we sahypalary tertipleşdirmek üçin çylşyrymly algoritm ulanýarlar. Bu dereje, web sahypaňyza degişli zatlary gözläniňde ilki bilen näme görjekdigini kesgitleýär.

Gözleg motorlary gözlegçiniň soragy bilen baglanyşykly ähli sahypalary gözden geçirýär. Soňra birinji we ikinji sahypalaryň netijeleri üçin iň ähmiýetli we ýokary hilli maglumat we mazmuny bolanlary saýlaýarlar.
Esasan, algoritm gözlegi talap we web sahypaňyzyň maglumatlaryna esaslanýan açar sözler bilen baglanyşykly. Şeýle hem, algoritm daşarky blogyň hili we sahypaňyzdaky web sahypa baglanyşyklary ýaly beýleki möhüm maglumatlary gözleýär.

Web sahypaňyzyň adamlar üçin näderejede gyzyklydygyny, ykjam amatlydygyny, sahypanyň ýükleniş tizligini we başga-da köp ölçegleri barlaýar. Web sahypaňyzy saklamak üçin SEO görkezmelerine laýyk gelýän strategiýalary we usullary ulanmaly Gözleg motory optimallaşdyryldy.


Gözleg motory optimizasiýa usullary

1. Maksat nyşany

Gözleg motory optimizasiýasynyň iň möhüm tarapy. Iň möhüm, sebäbi açar sözler adamlaryň gözleg motory talaplarynyň netijesini kesgitleýär. Şeýlelik bilen, web sahypaňyzdaky ýazgylar üçin dogry açar sözleri almazdan ozal açar söz gözleglerini geçirmeli. Açar sözleriňiz gowy optimizirlenmedik bolsa, mazmunyňyz üns berilmezden onlaýn bolup biler.

Dogry açar sözi nädip gözlemeli

 • Degişlilik: Mazmunyňyz üçin gözleýän esasy sözleriňiziň gözleg üçin esasy açar sözlerdigine göz ýetirmeli. Mazmun gözlänlerinde adamlaryň şol açar sözi ýazmagynyň ähtimallygy nämede? Şeýle hem, web sahypaňyzyň ýer bilen baglanyşykly mowzuklaryny görkezmegini islärsiňiz. Sahypaňyz ABŞ-da sumka modasy barada bolsa, sahypaňyz Koreýada gök önüm ösdürip ýetişdirmegiň netijelerini görkezmeli däldir.

 • Gözleg göwrümi: Mazmunyňyz üçin açar sözleri gözläniňizde göz öňünde tutmaly başga bir zat. Adamlaryň gözleg motorlarynda ýazmagy ähtimal açar sözleri saýlamaly. Adamlar tarapyndan ulanylmaýan açar sözleri ulansaňyz, mazmunyňyz dogry tomaşaçy görmezden garaňky otagda galar.

  Açar sözleriňizi optimal nyşana almaly; bu, sahypaňyzyň açylmagyna mynasyp gözleg motory algoritmlerini görkezer. Dogry açar sözi nyşana almak bilen birlikde, mazmunyňyzyň we hatda tutuş web sahypasynyň beýlekiler bilen deňeşdirilende näderejede gowy işleýändigini görmek üçin açar sözleriňiziň işleýşini derňäň. Muny ulanyň Semalt guraly açar sözleriňiziň işleýşini seljermek.

2. Esasy sahypa elementleri
 • Ady bellikleri
Adyň belligi, web sahypaňyza ýazan her mazmun ýazgyňyzyň möhüm aýratynlyklaryndan biridir. HTML-e görä, adatça sözbaşy bolan H1 elementi.

Mazmunyňyza laýyk bolmak üçin bu at belligini obýektiw tertipleşdirmeli. Netije sahypalarynda görýän zadyňyz, şonuň üçin ony optimallaşdyrmaly. Bu, gözleg motorynyň algoritmleriniň sahypany adamyň soragy üçin maglumat çeşmesi hökmünde saýlamagyna sebäp bolar. Gözleg motory üçin adyňyz belligi oňatlaşdyrylyp bilner ýaly, bellik 55-60 simwoldan köp bolmaly däldir.
 • Meta beýany
Meta beýany web sahypasynyň başga bir möhüm aýratynlygydyr. Adatça, meta beýany sahypaňyzyň maglumatlary barada gysgaça maglumat berýär. Gözleg motorynyň algoritminiň işleýşine baglylykda meta beýany hemişe görkezilmeýär.
Sahypa ýazgylaryňyzyň optimallaşdyrylan meta beýanyny goşsaňyz, Google we şuňa meňzeşler iň ýokary derejäni alar. Bu, has köp adamyň sahypany basjakdygyny we traffigiň köpeljekdigini aňladýar.
 • Alt sypatlary
Alt atributlary, web sahypalarynda ulanylýan şekiller barada maglumat berýän HTML aýratynlyklarydyr. Köpüsi web sahypaňyza basýan adamlar üçin görünmeýär, ýöne käwagt hemmelere mälim bolup biler. Bu Alt atributlary gözleg motory algoritmleri tarapyndan gözden geçirmek we gözden geçirmek üçin hem ulanylýar.

Suratlaryňyz üçin optimallaşdyrylan alt ulansaňyz, gözleg motorlary gözleg netijelerinde web sahypaňyzy has ýokary derejä çykarmaga kömek eder. Sebäbi alt atributlary gözlegçiniň zerur mazmunynyň bardygyny algoritmlere habar berer. Şol sebäpli sahypaňyzda gysga, ýöne maglumat beriji şekillendirilen şekiller bolmaly.
 • URL gurluşy
URL gurluşyňyz, göz öňünde tutmaly başga bir möhüm aýratynlykdyr. URL-de ýerleşdirilen açar sözler gözleg motorlarynyň reýtingde has ýokary bolmagyna kömek eder. URL-iň sahypaňyzyň ýa-da ýazgyňyzyň nämedigini görkezýäninden has gowudyr.

Rankingokary derejeli kömek etmek üçin URL-iňiz gysga we maglumatly bolmaly. Algoritm URL-ni spam URL hökmünde görmez ýaly, köp açar sözleri URL-e salmajak boluň. URL-iňiz optimallaşdyrylansoň, SEO reýtingiňiz gowulaşar.
 • Sahypanyň tizligi
Web sahypaňyzyň ýükleniş tizligi SEO üçin hem möhümdir. Sahypaňyz haýal ýüklenýän bolsa we gözlegçiler haýal ýükleniş tizligi sebäpli sahypaňyzy terk etseler, sahypaňyzyň reýtingi wagtyň geçmegi bilen peselýär. Gözlegçiniň yza gaýdyp geliş tizligi, şeýle hem gözleg motorynyň reýtinginiň peselmegi sahypaňyzy ýokary traffigi ýitirer.

Şonuň üçin sahypaňyzyň çalt ýükleniş tizligi bolmagy zerurdyr. Sahypaňyzyň haýal ýüklenmegine sebäp bolup biljek dürli faktorlar bar. Nämäniň nämedigini bilmek üçin web sahypaňyzyň hasabat sahypasyny ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem sahypanyň tizlik meselesini düzetmek üçin Semaltyň hyzmatyndan peýdalanmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.


 • Enjamyň gabat gelmegi
Indi internet şa bolansoň, gözleg motorlary arkaly maglumat soraýanlaryň hemmesi şa/şa aýal. Bu patyşalar we şa aýallary enjamlary üçin optimallaşdyrylan sahypada wagt geçirmezler. Gözleg motory algoritmi muny görer we sahypaňyzyň reýtingini peselder.

Web sahypaňyz, noutbuk bolsun, android, planşet we ş.m. girmek üçin ulanylýan islendik enjama laýyk programmalaşdyrylmalydyr. Web sahypaňyz ykjam bolsa, reýtingleriňiz optimal gowulaşar, sebäbi jübi telefonlary girmek üçin iň köp ulanylýan enjamdyr. şu günler internet. Bagtymyza, “Semalt” islendik enjam üçin optimallaşdyrylan web sahypasyny gurmaga kömek edip biler we sahypany iň ýokary görünmek üçin gurup biler.

3. Arka baglanyşyk we baglanyşyk

Arka baglanyşyk we baglanyşyk gurluşy gözleg motory optimizasiýasynyň bir görnüşidir. Arka baglanyşyk, öz sahypaňyzdaky tekstlere goşulan daşarky web sahypalaryndan baglanyşyk. Baglanyşyklar, täze web sahypalaryňyza birikdirýän beýleki ýazgylaryňyzdan (şol bir baş sahypada) baglanyşyklardyr.

Salgylar algoritmlere mazmunyňyzyň gymmatly, maglumat beriji we beýleki sahypalara we web sahypalaryna birikdirilmegi üçin ýeterlik derejede gyzyklydygyny görmäge kömek edýär. Mazmunyňyzy ähmiýetsiz ýa-da zäherli baglanyşyklar bilen spam etmezlige synanyşyň; Google reýtingini peseltmäge ýykgyn edýärler. “Semalt” -yň web sahypasynyň analizçisi sahypaňyzy seljerip we gözleg motory üçin amatly bolmagy üçin optimizirlemäge kömek edip biler.

4. Mazmun marketingi

Bu, gözleg motorynyň reýtingini almak üçin zerurdyr. Mazmun marketingi, marketingiň özi bolmalydygyny aňlatmaýar. Muňa derek, sahypaňyzdaky mazmun adamlary gyzyklandyrmak üçin ýeterlik derejede täsirli bolar diýmekdir. Şeýle hem gözleýän adamlar tarapyndan sosial mediýada paýlaşyljak derejede gyzykly bolardy.

Mundan başga-da, SEO-a mazmun marketingi, sahypaňyzyň mazmunyny sosial taýdan, esasanam sosial mediýada tanatmak üçin dürli usullary we strategiýalary ulanjakdygyňyzy aňladýar. Bu marketingiň täsirli görnüşi we markaňyzy tanatmak üçin uzak ýol geçer. Mundan başga-da, web sahypaňyza köp traffik gözleg motorlarynyň ýokary derejäni aljakdygyny aňladýar.

Sebäbi algoritmler sahypadaky mazmunyň maglumatly we adamlar üçin ýeterlik derejede gyzyklydygyny kabul eder. Şeýle hem gözleg motorlarynyň, gözleg motorynyň netijeleriniň başynda sosial mediýada gowy işleýän web sahypalaryny tertipleşdirýändigini bilmelidiris.

5. SEO tarapyndan döredilen web sahypasynyň öndürijiligini yzarlaň

Web sahypaňyzyň SEO öndürijiligini yzarlamak, SEO-ny ulanmagyň we markaňyzy gurmagyň iň ýokary usulydyr. Sahypaňyz üçin SEO esasly ölçeglere gözegçilik etseňiz, häzirki SEO ýagdaýyny nädip gowulaşdyrmalydygyny we hatda hasam gowulaşdyryp bilersiňiz.

Açar sözleriň reýtingine baha bermäge synanyşyň. Sahypaňyzy optimizirlemezden ozal açar sözleriň reýtingleriniň nähili bolandygyny biliň. Şeýle hem, sahypany optimizirläniňizden soň reýtingleri gözden geçiriň. Şondan bäri sahypaňyzyň umumy ýagdaýy nähili gowulaşdy? Gözleg motoryňyzyň reýtingi ýokarlandymy? Sahypaňyzyň traffigini ýokarlandyrdyňyzmy? Şondan bäri öňdebaryjylaryňyz we satuwlaryňyz artdymy? Bu soraglaryň hemmesi, edilen üýtgeşmelere we zatlary hasam gowulaşdyryp biljekdigiňize düşünmäge kömek eder.

Bu ölçeg bahalandyrmalarynyň käbirini özüňiz geçirip bilersiňiz, ýöne bular üçin SEO hünärmenleri bilen maslahatlaşmak has gowudyr. SEO hünärmenleri baha berişlerinde hiç hili daş galdyrmazlar. Şeýle hem, gözleg motoryňyzyň reýtingini gowulandyrmak üçin size üstünlik kepillendirilen güýçlendirijileri hödürlärler. Semalt Web sahypasyna zerur bolup biljek ähli SEO bilen baglanyşykly zatlar üçin esasy wilkaňyz bolmaly. Semalt bilen; web sahypaňyzda öwrülişik bolar.

Netije

Aboveokarda ýazylan maglumatlar bilen gözleg motory optimizasiýasynyň (SEO) sungatyna we markaňyzy goldamak üçin nädip ulanmalydygyna düşünmek aňsat. SEO-ny dogry ulanmak web sahypaňyzyň reýtingini ýokarlandyryp, markaňyzy öwrüp biler we bu meseläni Semalt-dan has gowy kim alyp biler! Köp ýyllyk tejribe we subut edilen hünärmenler topary bilen, SEO we web sahypaňyzy oýnuň iň gowularyna ynanyp bilersiňiz.